Regulamin

Regulamin strony www.psychologiawygladu.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Serwis psychologiawygladu.pl należy do Instytut Komunikacji Niewerbalnej Diana Nowek (zwany dalej IKN), z siedzibą w Warszawie.
2. Działanie serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu
4. Przed dodaniem artykułu i/lub komentarza należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Umieszczając treści w serwisie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Korzystając z serwisu akceptujesz jego regulamin.

II. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Cała zawartość Serwisu Psychologia Wyglądu (www.psychologiawygladu.pl) (lub innych wydaniach periodycznych i nieperiodycznych) stanowi własność IKN Diana Nowek lub podmiotów z nim współpracujących i jest chroniona przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, wspólnotowego i międzynarodowego w zakresie ochrony własności intelektualnej. Udostępnienie Użytkownikowi treści, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest równoznaczne z udzieleniem Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z zawartości Serwisu, dostępnego oprogramowania lub innych udostępnionych treści.
2. Wykorzystanie treści, o których mowa w pkt. 1 powyżej wymaga każdorazowo zgody IKN wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za formę równoważną formie pisemnej rozumie się tu: formę wiadomości e-mail.
3. Powyższe oznacza, że wykorzystanie w/w treści – w szczególności do celów marketingowych, zarobkowych i innych związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą, jest całkowicie zabroniona.
4. Użytkownik oświadcza, iż rozumie, że naruszenie zakazu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej wiąże się dla niego z ryzykiem dochodzenia przeciwko niemu roszczeń przez IKN lub podmioty z IKN współpracujące, w tym z ryzykiem skierowania sprawy na drogę sądową.
5. IKN i podmioty współpracujące w zakresie wskazanym treścią niniejszego Regulaminu, nie ponoszą odpowiedzialności za treści zawarte w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone w Serwisie odnośniki. IKN i podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone Użytkownikowi w związku ze skorzystaniem z serwisów zewnętrznych, o których mowa w zdaniu poprzedzający – w szczególności uszkodzenia sprzętu hardware, software lub uszkodzenia danych zawartych na dyskach twardych lub innych nośnikach.

III. POLITYKA COOKIES
1. Podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. pliki cookies (po polsku: „ciasteczka”). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania z Serwisu. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
3. Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Utrata anonimowości następuje w momencie rejestracji lub logowania do konta i zostaje odzyskana w momencie wylogowania z konta.
4. Cookies są zakładane na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta w celu przeglądania Serwisu i po wyjściu użytkownika z Serwisu przestają być przetwarzane. Przetwarzanie plików cookies odbywa się tylko w czasie obecności Użytkownika w Serwisie.
5. Pliki cookies zakładane są w szczególności w celu:
  • uwierzytelnienia Użytkownika,
  • przyspieszenia obsługi Użytkownika przez system Serwisu,
  • zabezpieczenia Serwisu przed atakami szkodliwego oprogramowania,
  • ułatwienia wypełniania formularzy w Serwisie.
6. System Serwisu odczytuje i przetwarza tylko pliki cookies skonfigurowane w Serwisie, nie wykorzystuje natomiast cookies założonych na innych stronach internetowych.
7. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu Serwisu. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików cookies można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

IV. KOMENTOWANIE
1. Autor bloga zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, bez podania przyczyny.
2. W szczególności nie będą publikowane komentarze, które:
– zawierają wulgaryzmy,
– obrażają autora bloga, komentujących lub inne osoby,
– obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
– pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
– zawierają odnośniki do stron promujących nieadekwatne treści
– ingerujące w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznyc
3. Komentator publikuje na stronach komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Niedopuszczalne jest podejmowanie w komentarzach działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
5. Autor bloga prosi o przestrzeganie następujących reguł:
– komentarz w miarę możliwości powinien być rzeczowy, pozbawiony argumentów ad personam
– staramy się nie przekraczać granicy między ironią, tonem prześmiewczym a świadomym prowokowaniem do kłótni i słownych pyskówek
– staramy się pisać w miarę poprawną polszczyzną
– w szczególności staramy się unikać błędów ortograficznych, także tzw. literówek
– nie wprowadzamy wątków zupełnie nie związanych z tematyką postu
– nie zamieszczamy kilku komentarzy naraz
– komentarze powinny być w miarę możliwości zwięzłe, niezbyt długie, niezniechęcające swymi rozmiarami do ich lektury
6. Za treść komentarzy administrator nie ponosi odpowiedzialności
7.Użytkownik zamieszczający post na forum, ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane za pomocą swojego loginu treści i jednocześnie akceptuje przejęcie na siebie wszelkich roszczeń sądowych i skutków roszczeń, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń osób fizycznych lub podmiotów prawnych, wynikłych z zamieszczenia przez Użytkownika postu lub innej treści na forum

V. PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW
1. Użytkownicy, chcący publikować swoje artykuły jako Redaktorzy, musza przejść procedurę rekrutacyjną.
2. Każdy Redaktor dba o jakość swoich materiałów.
3. Użytkownik umieszczając materiały w serwisie oświadcza, iż:
a. Przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.
b. Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.
c. Publikacja tych Materiałów w ramach Usługi nie narusza obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw osób trzecich.
4. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonym przez niego blogu.
5. Dostarczane Serwisowi materiały przechodzą na własność Serwisu z chwilą ich przekazania do publikacji i na czas trwania współpracy.
6. Publikowane materiały są podpisywane imieniem i nazwiskiem ich Redaktora.
7. Treść materiałów jest chroniona prawami autorskimi i należy do Autora (Ustawa z dn 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)), a ich reprodukowanie, przenoszenie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.

VI. KLAUZULA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej ani materialnej wobec osób i podmiotów prawnych, za jakiekolwiek faktyczne lub domniemane szkody powstałe na wskutek bezpośredniego albo pośredniego wykorzystania informacji czy ilustracji zawartych w serwisie.
2. Treści zawarte na stronach serwisu Psychologiawygladu.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie mogą więc być traktowane jako wskazówki niewymagające weryfikacji i nie mogą zastąpić profesjonalnej konsultacji, diagnozy i opieki medycznej czy psychologicznej.
3. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność zawierzając jedynie wiadomościom zawartym w Serwisie.
4. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby zawartość Serwisu była rzetelna i zgodna z prawdą. Nie gwarantujemy jednak, że wszystkie informacje publikowane na stronach "Psychologiawygladu.pl" pozostają niezmiennie aktualne i że mogą zostać wykorzystane w dowolnym czasie i w dowolnym celu.
IKN Diana Nowek nie będzie w związku z tym odpowiadał za jakiekolwiek straty lub szkody materialne lub niematerialne, wynikające z zastosowania publikowanych w Serwisie informacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Autor bloga zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
2. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich upublicznienia.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Wpisz swoje imię, wybierając pole NAZWA z listy. Możesz komentować za pomocą konta FB, klikając Facebook Comment. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin strony.